Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Luijten Accountant & Adviseur verwerkt persoonsgegevens over u.
Op grond van de opdrachtovereenkomst die u met ons bent aangegaan, op grond van de toestemming die u ons expliciet hebt gegeven, op grond van het algemeen belang of op grond van ons gerechtvaardigd belang omdat een verwerking aantoonbaar noodzakelijk is om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten. U kunt uw toestemming te allen tijde – op dezelfde wijze als u de toestemming hebt verleend – weer intrekken.

Hieronder een aantal voorbeelden van de persoonsgegevens die wij onder andere van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat-type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Luijten Accountant & Adviseur verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Kredietwaardigheidscheck.
  Bij Luijten Accountant & Adviseur is het mogelijk om achteraf te betalen voor afgenomen diensten. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, kunnen wij uw kredietwaardigheid laten toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een erkend kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.
 • Burgerservicenummer (BSN) in het kader van onze dienstverlening dan wel de wettelijke verplichtingen.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Luijten Accountant & Adviseur verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling/onze vordering
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten bij u af te leveren
 • Luijten Accountant & Adviseur analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Luijten Accountant & Adviseur volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze diensten afstemmen op uw behoefte
 • Luijten Accountant & Adviseur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Luijten Accountant & Adviseur zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren een termijn van drie jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Luijten Accountant & Adviseur zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

Delen met anderen

Luijten Accountant & Adviseur verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Luijten Accountant & Adviseur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In kaart brengen websitebezoek

Luijten Accountant & Adviseur gebruikt geen cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft de volgende rechten als betrokkene:

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@luijtenaccountant.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Luijten Accountant & Adviseur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Luijten Accountant & Adviseur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@luijtenaccountant.nl

 

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Luijten Accountant & Adviseur opnemen en probeert Luijten Accountant & Adviseur er samen met u uit te komen. U heeft daarnaast ten allen tijde het recht om een klacht hierover in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.